Πιστοποιητικά Ποιότητας

 1. Αρχική
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. Πιστοποιητικά Ποιότητας
Πιστοποιητικά Ποιότητας

Ο βασικός στόχος της STEELMAXenergy είναι η απόλυτη ικανοποίηση του τελικού πελάτη. Η εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων μας πραγματοποιείται με τις καλύτερες συνθήκες ώστε η ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της σχετικής υπηρεσίας να είναι εξαιρετική, χωρίς την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος ή περιστατικού που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

 

Διαβλέποντας έγκαιρα τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και με στόχο την εδραίωση του ρόλου μας στο ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, διευρύνοντας παράλληλα τους επιχειρηματικούς μας ορίζοντες, εφαρμόζουμε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015.

 

Με σεβασμό για το περιβάλλον, η εταιρεία μας είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 : 2015.

 

Τέλος όσον αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 : 2018.

 

Οι αυστηρές διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας που έχουμε υιοθετήσει συμβάλλουν:

 

 • στη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και τις απαιτήσεις της ελληνικής ή / και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • στον προσδιορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών και την ακριβή εφαρμογή τους
 • στη θέσπιση προτύπων και μεθόδων για την αποτελεσματική λειτουργία, την αξιολόγηση των προϊόντων και τις διαδικασιες παραγωγής τους
 • στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων και δεδομένων για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των διαδικασιών
 • στην ανάλυση των διαδικασιών
 • στον καθορισμό των απαραίτητων δράσεων για την επίτευξη των αναμενομένων αποτελεσμάτων  και τη συνεχή βελτίωσή τους
 • στην πρόληψη ατυχημάτων / περιστατικών σχετικά με τους  εργαζομένους και το περιβάλλον
 • στη συνεχή βελτίωση του συστήματος

 

 

STEELMAX ENERGY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ