Πιστοποιητικά Ποιότητας

Home / Πιστοποιητικά Ποιότητας


Ο απώτερος στόχος της STEELMAXenergy είναι η απόλυτη ικανοποίηση του τελικού πελάτη μέσω της βέλτιστης συνεργασίας όλων των σχετικών παραγόντων. Η εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων μας πραγματοποιείται υπό τις καλύτερες συνθήκες, ώστε η ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας να είναι εξαιρετική, χωρίς την εμφάνιση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή / και το περιβάλλον.

Apps

Προβλέποντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς προκειμένου να εδραιώσουμε τον κύριο ρόλο μας στους τομείς της Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και της Κατασκευής, αναπτύσσουμε παράλληλα τους επιχειρηματικούς μας ορίζοντες, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Με σεβασμό στο περιβάλλον και με τον ίδιο τρόπο εφαρμογής, η εταιρεία μας είναι επίσης πιστοποιημένη με ISO 14001:2004.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με BS OHSAS 18001:2007.

AppsAppsApps

Οι αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας που έχουμε υιοθετήσει συμβάλλουν:

στη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής ή / και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
στον προσδιορισμό σαφών προδιαγραφών και την ακριβή εφαρμογή τους από την εταιρική οργανωτική δομή.
στη θέσπιση προτύπων και μεθόδων για την αποτελεσματική λειτουργία, την αξιολόγηση των προϊόντων και τις διαδικασίες παραγωγής τους.
στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων και δεδομένων για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των διαδικασιών.
στην παρακολούθηση, τη μέτρηση και την ανάλυση των διαδικασιών.
στον ορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και για τη συνεχή βελτίωση τους.
στην πρόληψη ατυχημάτων / περιστατικών σχετικά με τους εργαζομένους και το περιβάλλον.
στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

AppsAppsApps